Untitled Document

活水基金Facebook

普通話「金錢以外」
活水基金簡介及標誌的意義

現時本節目仍在大氣中廣播,
逢星期一至五晚上11:05,
在FM104新城財經台
新聞後播出,歡迎收聽。

自2007年底,我們在新城財經台推出「金錢以外」電台廣播節目,邀請不同講者及團體每晚以五分鐘和我們分享金錢以外能令心靈快樂、生命富足的生活智慧,讓聽眾感悟天主的美善和睿智。
「金錢以外」《大公精神 信仰實踐》 講者:徐錦堯神父
 
  返回目錄

頁數: 1 2 3

徐錦堯神父和我們細說基督徒如何在生活中實踐大公精神。
   
第一集:大公精神
   
   
第二集:大公不代表必須加入教會
   
   
第三集:信仰的內容因人而異
   
   
第四集:學習有不同階段
   
   
第五集:不斷章取義的方法
   
   
第六集:向世界道歉背後的精神
   
   
第七集:真正閱讀聖經
   
   
第八集:無名的基督徒
   
   
第九集:傳怎樣的福音
   
   
第十集:缺憾原則
   
  返回目錄

頁數: 1 2 3